39. Tjièn / de Hindernis


Het teken stelt een gevaarlijke afgrond voor, die vóór ons ligt; achter ons hebben we de steile, ontoegankelijke berg. Zo zijn wij door hindernissen omringd. Maar in de eigenschap van de berg, het Stil-houden, ligt ook reeds een vingerwijzing hoe men zich er uit kan bevrijden. Het teken stelt hindernissen voor die in de loop van de tijd opkomen, maar kúnnen en móeten worden overwonnen. Daarom zijn al de aanwijzingen ook dáárop gericht.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

De Hindernis: bevorderlijk is het Zuidwesten.
Niet bevorderlijk is het Noordoosten.
Bevorderlijk is het de grote man te zien.
brengt heil!

Het Zuidwesten is de streek van de terugtocht, het Noordoosten van de opmars. We zien ons hier geplaatst tegenover hindernissen die niet op slag overwonnen kunnen worden. In zulk een geval is het wijsheid wanneer wij in het aangezicht van het gevaar blijven staan en ons terugtrekken. Deze terugtocht is echter slechts de voorbereiding voor het overwinnen der hindernissen. Wij moeten aansluiting zoeken bij gelijkgezinde vrienden en de leiding aanvaarden van een man die tegen de situatie opgewassen is. Daarvoor moeten wij bezield zijn met de wil te volharden, vooral dan wanneer ons pogen schijnbaar van het doel afleidt. Volgehouden koers van het innerlijk brengt ten slotte heil! De hindernis, die slechts een bepaalde tijd duurt, is van belang voor de ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Dat is de waarde van de nood.
www.itjing.nl

HET BEELD

Op de berg is het water: het beeld van de Hindernis.
Zo wijdt de edele zijn zorg aan zijn eigen persoonlijkheid
En vormt hij zijn karakter.

Moeilijkheden en hindernissen werpen de mens op zichzelf terug. Terwijl echter de gemene man de schuld bij andere mensen zoekt en het noodlot aanklaagt, zoekt de edele de fout bij zichzelf, en door deze zelfkritiek wordt de uiterlijke hindernis voor hem aanleiding tot innerlijke verrijking en ontwikkeling.

Scroll naar boven