43. Kwai / de Doorbraak (de Vastberadenheid)


Dit hexagram betekent enerzijds een doorbraak na lang opgehoopte spanning, zoals het breken van een gezwollen rivier door de dijken, of een wolkbreuk. Overgedragen op menselijke verhoudingen is het anderzijds de tijd waarin de gemenen allengs het veld ruimen. Hun invloed is aan het afnemen en door een resolute actie komt er een verandering in de situatie, een doorbraak heeft plaats. De derde maand staat in dit teken.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

De Doorbraak.
Vastberaden moet men aan het hof van de koning
De zaak bekend maken.
Naar waarheid moet zij worden verkondigd. Gevaar!
Men moet zijn eigen stad verwittigen.
Niet bevorderlijk is het naar de wapenen te grijpen.
Het is bevorderlijk iets te ondernemen.

Als in een stad ook maar één gemene zich in een heersende positie weet te handhaven vermag hij de edelen te onderdrukken. Als er ook maar één hartstocht zich nog in het menselijke hart nestelt vermag deze het verstand te benevelen. Hartstocht en verstand kunnen niet samengaan, daarom is een op leven en dood onvermijdelijk wanneer men het goede wil laten zegevieren. Voor de resolute van het goede tegen het kwade bestaan echter bepaalde regels die men vooral in acht moet nemen als men zijn doel wil bereiken.
1. Vastberadenheid moet berusten op de vereniging van kracht en vriendelijkheid.
2. Een compromis met het slechte is niet mogelijk; het moet onder alle omstandigheden openlijk worden afgewezen. Evenzo mogen ook de eigen hartstochten en gebreken niet worden vergoelijkt.
3. De mag niet direct met geweld worden gevoerd: waar het kwaad gebrandmerkt wordt zint het op wapenen, en als men zo bereidwillig is het slag om slag te bevechten trekt men aan het kortste eind, doordat men dan zelf in haat en hartstocht wordt meegesleept. Daarom is het noodzakelijk bij het eigen huis te beginnen: men moet persoonlijk op zijn hoede zijn voor de gebrandmerkte fouten. Zodoende stompen de wapenen van het kwaad bij gebrek aan een tegenstander vanzelf af. Ook zijn eigen gebreken moet men niet direct bestrijden. Zolang wij er mee worstelen, bijven ze ons altijd de baas.
4. De beste manier om het kwade te bestrijden is: energiek vooruit te gaan in het goede.
www.itjing.nl

HET BEELD

Het meer is ten hemel opgestegen:
Het beeld van de Doorbraak.
Zo schenkt de edele rijkdom naar beneden,
Zonder bij zijn deugd lang stil te staan.

Als het water van het meer ten hemel is opgestegen is er gevaar voor een wolkbreuk. De edele put hieruit een waarschuwing en neemt tijdig zijn maatregelen om een gewelddadige ineenstorting te voorkomen. Wie alleen voor zichzelf rijkdommen opstapelt zonder aan anderen te denken, zal zijn ineenstorting niet ontlopen. Want op al het verzamelen volgt een verstrooien. Daarom verstrooit de edele reeds gedurende het verzamelen. Evenzo is hij er bij de vorming van zijn karakter op bedacht niet in koppigheid te verstarren, maar door aanhoudend streng zelfonderzoek zijn vatbaarheid voor indrukken te bewaren.

Scroll naar boven