50. Ting / de Spijspot


De zes lijnen vormen in hun geheel het beeld van Ting, de Spijspot: onder de poten, dan de buik, dan de oren (handvaten) en bovenaan ringen om hem te dragen. Dit beeld roept tegelijkertijd de gedachte op aan voeding. De spijspot, uit brons gegoten, was het vat dat in de tempel der voorouders en bij feestmalen de gekookte spijzen bevatte. Daaruit werden ze door de heer des huizes in de borden der gasten geschept.
Ook de waterput heeft de nevenbetekenis van voedseluitdeling, meer in het bijzonder voor het gewone volk. De spijspot als gebruiksvoorwerp van een verfijnde cultuur wijst meer op de verzorging en de voeding van bekwame mannen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de staat (vergelijk de vier tekens van de voeding: nrs 5, 27, 48 en 50).
Dit teken en de ‘Waterput' zijn in het Boek der Veranderingen de enigen die concrete, door de mens gemaakte voorwerpen voorstellen. Doch ook hier heeft de gedachte zijn abstracte kant. Soen, beneden, is hout en wind, Li boven is de vlam; hier wordt dus de door hout en wind aangewakkerde vlam voorgesteld, die eveneens de gedachte aan voedselbereiding opwekt.
www.itjing.nl

HET OORDEEL


De Spijspot.
Verheven heil.
.

Terwijl de waterput de sociale grondslag van de maatschappij behandelt – gelijk het water, dat het hout tot voedsel dient – wordt hier de culturele bovenbouw van de maatschappij aangeduid. Hier dient het hout de vlam (het geestelijke) tot voedsel. Al het zichtbare moet boven zichzelf uit groeien en zich voortzetten tot in de regionen van het onzichtbare. Daardoor krijgt het de ware wijding en de ware klaarheid, en geraakt het vast verankerd in de kosmos.
Hier wordt dus de cultuur geschetst, die haar hoogtepunt vindt in de religie. De spijspot dient voor het aanbieden van offers aan de God. Het hoogste aardse moet aan het goddelijke worden geofferd. Maar het ware goddelijke vertoont zich nooit los van het menselijke. Gods hoogste openbaring komt tot ons door profeten en heiligen. Hen vereren is de ware godsverering. De wil Gods, die door hen geopenbaard wordt, moet deemoedig worden aanvaard: dan ontstaat het ware inzicht en een juist begrip van de kosmos, hetgeen tot groot heil en succes leidt.
www.itjing.nl

HET BEELD


Boven het hout is het vuur: het beeld van de Spijspot.
Zo verankert de edele zijn lot
Door zijn positie correct te maken.

Het hout is het noodlot van het vuur: zolang het beneden aanwezig is, brandt het vuur erboven. Zo is het ook met het menselijk leven. Ook in de mens is een noodlot, dat zijn leven de kracht verleent. En als het gelukt, zowel aan het leven als aan het noodlot de juiste plaats te wijzen, dan verankert men zijn lot, doordat op deze manier het leven in directe harmonie met het noodlot is. In deze woorden zijn aanduidingen over de cultuur van het leven vervat, zoals deze door de geheime leer van de Chinese yogapraktijk van mond tot mond worden overgeleverd.

Scroll naar boven