51. Tsjen / het Opwindende (de Schok, de Donder)


Het teken Tsjen is de oudste zoon, die de regering energiek en autoritair aanpakt. Een Yang-lijn ontstaat onder twee Yin-lijnen en dringt krachtig omhoog. Deze beweging is zo heftig dat zij schrik verwekt. Als beeld dient de donder, die uit de aarde tevoorschijn breekt en overal een schok van vrees en angstige siddering veroorzaakt.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

De Schok brengt .
De schok komt: Hu, hu!
Lachende woorden: Ha, ha!
De schok maakt honderd mijl aan het schrikken,
En hij laat offerlepel en kelk niet vallen.

De schok die door het tevoorschijn treden van God in het binnenste van de aarde omhoog stijgt maakt de mens bevreesd, maar deze ‘vreze des Heren' is iets goeds; immers, ze bewerkt dat blijdschap en vreugde kunnen volgen. Als men innerlijk heeft geleerd wat vrees en beven is, dan is men gevrijwaard voor schrik door uiterlijke gebeurtenissen. Al woedt de donder ook zozeer dat men hem op honderd mijlen in de omtrek vol schrik verneemt, men blijft desondanks innerlijk zo geconcentreerd en eerbiedig dat men de offerhandeling niet onderbreekt. Zulk een diepe innerlijke ernst, waartegen alle uiterlijke verschrikkingen machteloos afstuiten, is de geestesgesteldheid die de leiders der mensen en de heersers moeten hebben.
www.itjing.nl

HET BEELD

Voortgezette Donder: het beeld van de Schok.
Zo brengt de edele in angst en beven zijn leven in orde
En onderzoekt hij zichzelf.

De voortgezette donder brengt met zijn schokken angst en beven teweeg. Zo staat de edele steeds vol ontzag tegenover de wonderwerken Gods; hij tracht rechtvaardig te leven en onderzoekt zijn hart, of er heimelijk niets de goddelijke wil weerstreeft. Zo is dus ontzag de grondslag van een waarachtig leven.

Scroll naar boven