54. Kwéi Méi / het Huwende Meisje


Boven is Tsjen, de oudste zoon, onder Twéi, de jongste dochter. De man gaat voorop, het meisje volgt hem verheugd. Hier wordt de intrede van het meisje in het huis van de man geschilderd. Er zijn in het geheel vier tekens die over echtelijke verhoudingen handelen. Hexagram 31, Sièn, ‘de Inwerking’, schildert de aantrekking die een jong paar onderling uitoefent; bij hexagram 32, Heng, ‘de Duurzaamheid’, is het de duurzame verhouding in het huwelijk; hexagram 53, Tjièn, ‘de Ontwikkeling’, beschrijft het omslachtig ceremonieel dat bij de voltrekking van een correct huwelijk te pas komt; Kwéi Méi, het ‘Huwende Meisje’ ten slotte, schetst een oudere man en een jong meisje dat hem volgt om met hem te trouwen.
Opmerking: In China heerst formeel de monogamie. Elke man heeft slechts één officiële vrouw. Deze verbintenis, die minder de beide huwelijkspartners dan hun familie aangaat, wordt onder strikte inachtneming der vormen gesloten. Doch de man behoudt het recht ook aan zijn persoonlijke neigingen gevolg te geven. Ja, het is zelfs de schoonste plicht van een goede echtgenote om hem daarbij behulpzaam te zijn. Op deze wijze krijgt hun verhouding iets moois en opens. Het meisje, dat overeenkomstig de keus van de man haar intrede in de familie doet, neemt bescheiden haar plaats in onder de huisvrouw, als een jongere zuster. Natuurlijk gaat het hier om zeer précaire en tere vragen, die van de kant van alle partijen veel tact vragen. Doch als de omstandigheden meewerken vindt men hier de oplossing van een probleem waar de Europese cultuur geen weg mee weet. Het spreekt vanzelf dat de Chinese vrouw in het algemeen evenmin aan het ideaal beantwoordt als het gemiddelde Europese huwelijk het Europese huwelijksideaal nabij komt.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

Het Huwende Meisje. Ondernemingen brengen onheil.
Niets dat bevorderlijk is.

Een meisje dat in de familie wordt opgenomen zonder hoofdvrouw te zijn moet zich heel voorzichtig en ingetogen gedragen. Zij mag uit zichzelf geen enkele poging in het werk stellen om de vrouw des huizes te verdringen; dat zou maar wanorde scheppen en men zou in een onhoudbare toestand geraken.
Dit is van toepassing op alle vrije omgang tussen de mensen onderling. Terwijl bij de wettelijk geregelde verhoudingen een vaste samenhang tussen plichten en rechten bestaat, berust de duur van de op genegenheid gebaseerde verhoudingen uitsluitend op tactvolle reserve.
De toegenegenheid als grondslag der verhoudingen is van essentieel belang bij elke vereniging, want uit de vereniging van hemel en aarde komt de gehele natuur voort, en evenzo is onder de mensen de spontane genegenheid het alomvattende principe der vereniging.
www.itjing.nl

HET BEELD

Boven het meer is de donder:
Het beeld van het Huwende Meisje.
Zo krijgt de edele door de eeuwigheid van het einde
Begrip van het vergankelijke.

De donder brengt het water van het meer in beweging dat hem in glinsterende golven volgt. Dat is het beeld van het meisje dat de man van haar keuze volgt. Elke menselijke binding sluit echter het gevaar in zich dat er afdwalingen binnensluipen, die tot eindeloze misverstanden en onaangenaamheden leiden. Daarom is het gewenst, voortdurend rekening te houden met het einde. Als men zich laat gaan komt men samen en gaat men weer uit elkaar, zoals de dag het meebrengt. Als men daarentegen zijn aandacht richt op een einde dat duurt, zal men de klippen kunnen omzeilen die een bedreiging vormen voor de intiemere bindingen der mensen onder elkaar.

Scroll naar boven